Saving Classics — Operacja “RESTART

on Kwiecień 25, 2017

Panowie i Panew­ki, po około trzymiesięcznej prz­er­wie Sav­ing Clas­sics wraca! No tak, pewnie 99% z Was nawet nie zori­en­towało się, że zarówno blog jak i fan­page nie funkcjonowały i nie ma się czemu dzi­wić. Niereg­u­larne wpisy, prak­ty­cznie same lin­ki do innych por­tali a nawet miz­erne logo wyko­nane na szy­bko w „Paincie” raczej nie zachę­cały do reg­u­larnego zaglą­da­nia. Ale to się ter­az zmieni. Przy­na­jm­niej taką mam nadzieję. Oper­ac­ja „RESTART” w toku (zawsze chci­ałem coś takiego napisać!).

Najbardziej rzu­ca­jącą się w oczy zmi­aną jest oczy­wiś­cie logo. Jak widać powyżej, postaw­iłem na pros­totę. Zwycza­jny napis w retro sty­lu, bez zbęd­nych fajer­w­erków i wodotrysków. Możli­we, że z biegiem cza­su coś się jeszcze zmieni, ale wychodzę z założe­nia, że nowy napis poto­warzyszy nam jeszcze dłu­go!

Kole­jnym krok­iem była potrze­ba naprawy wer­sji mobil­nej blo­ga. Jak się okaza­ło wyglą­dała ona tak, jak­by została wrzu­cona do mik­sera i ktoś następ­nie nieu­dol­nie próbował ją poskle­jać za pomocą śliny. Niefa­jnie, naprawdę niefa­jnie. Jeśli wciąż u Was coś nie śmi­ga, to zale­cam zmi­anę tele­fonu… Dal­sze wady ze strony tech­nicznej nie są już tak poważne, ale popra­cow­ać nad nimi trze­ba. Wyle­ci­ał między inny­mi ten cholerny “dis­qus” wyma­ga­ją­cy kon­ta by komen­tować posty. Ustro­jst­wo jedne. Ter­az może­cie komen­tować wpisy za pomocą Face­booka. Pewnie zauważyliś­cie też sporą ilość czerni na mon­i­torach, która zastąpiła wcześniejszą szarość. Powód jest banal­ny aczkol­wiek niesamowicie istot­ny: ja zwycza­jnie lubię czarny.

Saving Classics

 

Ale nie tylko wygląd Sav­ing Clas­sics przypraw­iał mnie o ból głowy. Sama zawartość była dość ubo­ga i monot­on­na. To oczy­wiś­cie nie prob­lem, jeśli ktoś naprawdę kocha samo­chody, a w szczegól­noś­ci te klasy­czne. Postanow­iłem jed­nak rozbu­dować część moto­ryza­cyjną doda­jąc nowe kat­e­gorie, które będą się pojaw­iać wraz z kole­jny­mi wpisa­mi. Ale to nie wszys­tko. Ukażą się także posty o innej tem­atyce, głównie skierowane do mężczyzn, jed­nak dla kobi­et pewnie też się coś zna­jdzie.

Jed­ną z ostat­nich, a zarazem chy­ba najważniejszych zmi­an będzie kanał na YouToube. Co tu dużo gadać, obec­nie częs­to nie mamy cza­su na to, żeby spoko­jnie usiąść i poczy­tać, ale na filmik zawsze zna­jdzie się chwil­ka. Aktu­al­nie jestem jeszcze we Włoszech, w przy­bliże­niu do koń­ca lip­ca, i choć nie poz­woli mi to na spełnie­nie kon­cepcji, która chodzi mi od dłuższego cza­su po głowie, to z pewnoś­cią zdołam tu nagrać dla Was trochę ciekawego mate­ri­ału. Taką mam nadzieję. Gdy tylko zobaczy­cie włos­ki styl jazdy to albo chwyci­cie się za głowę, albo pad­niecie ze śmiechu. Jestem ciekaw jak Niem­cy dal­i­by sobie tutaj radę.

To chy­ba koniec ogłoszeń parafi­al­nych. Jasne, zmi­an jeszcze będzie sporo i nie wszys­tkie zostaną wdrożone z dnia na dzień, ale jak całość się rozhu­la to już tego nikt nie pow­strzy­ma! No może z wyjątkiem braku inter­ne­tu. Ok, 3ma­j­cie się i śledź­cie dal­sze poczy­na­nia! A, praw­ie bym zapom­ni­ał. Jestem otwarty na wszelkie sug­estie, bo to między inny­mi dla Was dzi­ała Sav­ing Clas­sics! Do zobaczys­ka!