Janarelly Design-1. Jeszcze samochód czy już dzieło sztuki?

on Czerwiec 3, 2016

Zach­wycam się tym samo­cho­dem od kiedy po raz pier­wszy widzi­ałem jego wiz­ual­iza­cję. Wtedy myślałem, że to kole­jny pro­jekt, który zostanie skrę­cony gdzieś w garażu przez jakiegoś moto­ryza­cyjnego entuz­jastę, i na tym się skończy. Myliłem się.

Janarelly Design-1

Jannarel­ly Design-1 został zapro­jek­towany przez Anthonego Janarel­lyego, twór­cę jed­nego z najek­skluzy­wniejszych super­samo­chodów na świecie, Lykana Hyper­Sport. Design-1 naw­iązu­je styl­istyką do samo­chodów wyś­cigowych z lat 60, co czyni go wyjątkowym w obec­nych cza­sach.

Jannarelly Design-1

Samochód napędzany jest sil­nikiem Nis­sana, który umieszc­zony został poprzecznie tuż za kabiną auta. Jed­nos­t­ka w układzie V6 i pojem­noś­ci 3,5l generu­je 304KM oraz 371 Newtonometrów. Obec­nie takie licz­by nie robią już spec­jal­nego wraże­nia, gdy mowa jest o współczes­nych autach sportowych. W tym przy­pad­ku jed­nak więcej nie potrze­ba.

Jannarelly Design-1

Dzię­ki ele­men­tom z włók­na szk­lanego oraz węglowego samochód ma ważyć zaled­wie 710kg! Dla porów­na­nia, Alfa Romeo 4C jest aż o 185 kg cięższa, choć w jej obronie trze­ba powiedzieć, że posi­a­da dach. Niem­niej, przy takiej masie moc rzę­du 300 koni mechan­icznych jest w pełni wystar­cza­ją­ca. Pręd­kość maksy­mal­na „jedyn­ki” ma wynosić około 220 km/h. Fakt, niedużo. Ale pier­wszą setkę na blac­ie widzi­cie już po 4 sekun­dach! Zwi­janie za sobą asfal­tu ułatwi Wam sześ­ciostop­niowa, man­u­al­na skrzy­nia biegów i napęd na tyl­ną oś.

Znalezione na www.guideautoweb.com

Znalezione na www.guideautoweb.com

Pier­wsze egzem­plarze mają być gotowe już w zbliża­ją­cym się lecie. Pewnie wiele osób stwierdzi, że osią­gi nie są osza­łami­a­jące, a cena będzie nie z tej zie­mi. Otóż nie. Nowa mar­ka pochodzą­ca z Duba­ju ma zami­ar sprzedawać swo­je samo­chody za 55 tysię­cy dolarów! W Europie nato­mi­ast cena nieste­ty pod­skoczy do 75tys. euro ze wzglę­du na podat­ki i inne bzde­ty. W przelicze­niu po obec­nym kur­sie wyniesie to blisko 330 000zł. Różni­ca jest znacz­na a samochód tym bardziej sta­je się ciężko osią­gal­ny dla prze­cięt­nego zjadacza chle­ba. Trze­ba jed­nak zważać na to, że choć samochód pow­stanie w więk­szej iloś­ci egzem­plarzy, to ich suma zamknie się pewnie w kilkuset sztukach! (Porsche 911 Tar­ga 4S pójdzie w tysiące a już pod­sta­wowa wer­s­ja kosz­tu­je pon­ad 131­tys. euro!) Na chwilę obec­ną zapowiedziano 30 takich pojazdów, które pow­staną w obec­nym warszta­cie. Do tego otrzy­mu­je­cie pewnego rodza­ju możli­wość uksz­tał­towa­nia tego samo­chodu według włas­nych zach­cianek. Będzie to z pewnoś­cią rary­tas w świecie moto­ryza­cyjnym.

Znalezione na www.guideautoweb.com

Znalezione na www.guideautoweb.com

Bez dwóch zdań, samochód jest przepiękny i swoim designem bije na głowę więk­szość współczes­nych samo­chodów sportowych – choć tu być może odzy­wa się moja miłość do klasyków i sty­lu retro. Gdy­by pow­stała wer­s­ja wyko­rzys­tu­ją­ca tańsze mate­ri­ały takie jak włó­kno szk­lane zami­ast car­bonu, a całość była­by składana z pre­fab­rykowanych częś­ci, pojazd mógł­by się okazać tym, czego moim zdaniem na obec­nym rynku brak, czyli prawdzi­wego, małego samo­chodu sportowego w sto­sunkowo rozsąd­nych cenach. Ja jestem zakochany w wyglądzie tego samo­chodu i naj­trafniej opisu­jące go słowo w moim mnie­ma­niu to „per­fek­cyjny”.

Znalezione na www.guideautoweb.com

Znalezione na www.guideautoweb.com

Jeśli chce­cie poz­nać więcej para­metrów tego dzieła sztu­ki, dowiedzieć się czegoś o fir­mie i przyświeca­jącej jej idei, zale­cam odwiedze­nie ofic­jal­nej strony inter­ne­towej Janarel­ly : www.jannarelly.com

Sze­rok­iej dro­gi! I niech pow­sta­je więcej takich pojazdów!